Общи Условия

ОБЩИ КЛАУЗИ

 1. С използване на интернет сайта www.mypt.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 2. Обвързването от Общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. „Майпити консулт” ЕООД си запазва правото едностранно да променя Общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта непосредствено след приемане на решение за влизането им в сила.
 3. Общите условия представляват договор за предоставяне от „Майпити консулт” ЕООД на собствения си интернет сайт www.mypt.bg за осъществяване на покупки по електронен път на съответния предложен от „Майпити консулт” ЕООД продукт и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.mypt.bg, собственост на „Майпити консулт” ЕООД.
 4. При извършване на електронна покупка чрез ресурса на сайта www.mypt.bg, страни по договора са „Майпити консулт” ЕООД, с ЕИК: 206297158, от една страна, и всеки потребител, заредил интернет сайта www.mypt.bg.
 5. При ползване на ресурсите на сайта, потребителят следва да се запознае с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.mypt.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване и с условията на конкретния договор. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.mypt.bg. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ДЕФИНИЦИИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини, използвани в настоящите Общи условия:

 1. „Акаунт” представлява профилът на потребителя в интернет страницата на www.mypt.bg, съдържащ сбор от данни на потребителя, включващи потребителско име и парола за вход, който позволява на потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от „Майпити консулт” ЕООД.
 2. „Браузър” е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 3. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. „Злоумишлени действия или бездействия” са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, Spam), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (Hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (Crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.
 5. „Интернет сайт” е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя при набор от потребителя на електронния адрес www.mypt.bg.
 6. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 7. „Интерфейс” е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 8. „Информационна система (Система)” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
 9. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 10. „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на програми. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 (осемнадесет) години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за изготвяне на програма. При съмнение относно възрастта на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми клиента за това.
 11. „Майпити консулт” ЕООД („Търговец”) представлява еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 206297158, със седалище и адрес на управление в Република България, област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, п.к. 2700, кв. „Струмско – център”, бл. 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, с управител и едноличен собственик на капитала Благой Тасков Стоименов.
 12. „Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 13. „Платформа” е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
 14. „Потребител” на интернет страница или сайт е всяко дееспособно физическо лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта на www.mypt.bg.Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории: "Регистрирани потребители" – тези, създали свой личен акаунт в електронната система на „Майпити консулт” ЕООД, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация и "Нерегистрирани потребители" – тези, които посещават Интернет страницата на „Майпити консулт” ЕООД, без да извършват регистрация и без да са открили свой личен акаунт.
 15. „Потребителски профил” е обособена част от уебсайта на „Майпити консулт” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.mypt.bg, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „Майпити консулт” ЕООД.
 16. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си, възникнали с www.mypt.bg.
 17. „Програми” по смисъла на настощите Общи условия представляват хранителни режими, тренировъчни програми и други услуги, които могат да бъдат закупени на Интернет сайта на www.mypt.bg.
 18. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 19. „Уебсайт/сайт („website”)” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ПРЕДМЕТ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.mypt.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между „Майпити консулт” ЕООД, от една страна, и потребителите, от друга.
 2. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.mypt.bg.
 3. Интернет сайтът на www.mypt.bg съдържа информация, видеа и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо здраве.
 4. На Интернет сайта на www.mypt.bg се предлагат срещу заплащане различни услуги/програми като видео файлове с физически тренировки за тялото, хранителни режими, тренировъчни програми, комбинации от хранителни режими и тренировъчни програми (Комбо програми) и други подобни, насочени към здравословния начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Условията за използване на програмите са определени с настоящите Общи условия.
 5. При извършване на електронно изявление за сключване на договор чрез Интернет сайта www.mypt.bg, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора, ако той включва различни условия.
 6. „Майпити консулт” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт; за вреди, причинени от самия потребител или с неговото участие чрез действие и/или бездействие, в т.ч., ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, както и за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Интернет сайта www.mypt.bg, независещи от екипа на същия.
 7. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Майпити консулт” ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Майпити консулт” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 8. Потребителят се задължава при използване на предоставения му достъп до електронната платформа да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъпление; да не нарушава чужди права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Майпити консулт” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Майпити консулт” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 9. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Майпити консулт” ЕООД.
 10. Плащанията по сключените договори, във връзка с предоставени услуги/програми по смисъла на чл. 2, ал. 2 от настоящите Общи условия, се извършват чрез ресурса на сайта www.mypt.bg, по електронен или друг, установен в опциите на сайта начин, чрез системата www.epay.bg, www.paypal.com или други посочени начини, по установения в опциите на сайта ред, който потребителят приема с действията си по оформяне на съответната поръчка.
 11. Договорът се счита сключен със завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидените стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено от „Майпити консулт” ЕООД, за което потребителят ще бъде уведомен, като в този случай евентуално платените суми ще бъдат надлежно възстановени.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

 1. Информацията от Интернет страницата на www.mypt.bg може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя.
 2. Информацията от Интернет страницата на www.mypt.bg не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца и доставчика.
 3. Интернет страницата на www.mypt.bg няма за цел да убеди потребителите да използват върху себе си или върху други лица информацията, която са получили на уебсайта. Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уебсайта.
 4. Потребителите са информирани, че преди да пристъпят към каквито и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултират с лекар. Предвид последното клиентът задължително следва да бъде информиран, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар, преди да се пристъпи към физически упражнения и/или хранителни режими.
 5. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (статии и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища и други подобни) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 6. Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на Интернет страницата на www.mypt.bg. Всички снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател по силата на изричен договор. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
 7. „Майпити консулт” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 8. „Майпити консулт” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Майпити консулт” ЕООД.
 9. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на съответните услуги/програми.
 10. „Майпити консулт” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; други, посочени в закона случаи.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.
 2. Програмите (тренировъчни програми, хранителни режими и други) са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. В случай, че клиентите не са се консултирали с лекар, търговецът и доставчикът не носят отговорност за вреди, претърпени от тях или трети лица при спазване на тренировъчните програми или хранителните режими, изготвени срещу заплащане.
 3. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от други интернет сайтове, до които има препратки от неговия сайт.
 4. Търговецът информира потребителите за готовността си да им съдейства при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ В САЙТА

 1. Търговецът предлага различни платени програми на Интернет сайта си, като обявява на видно място тяхната цена.
 2. Предлаганите от търговеца програми представляват хранителни режими, фитнес програми и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Доставчикът може да предостави като бонус (безплатно), освен обявения платен материал и други материали към него, свързани с поддържането на добро физическо състояние на тялото по своя преценка.
 3. Предлаганите от доставчика индивидуални хранителни и/или тренировъчни режими са под формата на електронни книги в PDF формат. Под електронна книга се разбира, текстов и/или снимков материал в PDF формат, изготвен от обявен автор по определена тема.
 4. На клиента се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на Интернет сайта програма и нейната цена.
 5. Клиентът поръчва изготвянето на програмата на Интернет сайта www.mypt.bg чрез заплащане на обявената й цена, посредством някой от предоставените начини на плащане.
 6. Обявените на Интернет страницата на www.mypt.bg цени на програмите са в български лева или тяхната еврова равностойност и са крайни (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнителни данъци и такси от доставчика). Търговецът си запазва правото да променя всички цени на програмите, предлагани на Интернет страницата си по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.
 7. Клиентът заплаща цената на програмата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.
 8. Заплащането на цената се извършва чрез банков превод по сметката на търговеца, чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС терминал или чрез системите за разплащане EasyPay, ePay.bg и PayPal. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.
 9. За да се извърши плащането за програма, клиентът предварително попълва онлайн анкета, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на анкетата. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на програми, независимо от коректното им заплащане.
 10. При попълване на онлайн анкетата клиентът посочва своите хранителните и двигателни навици и изискванията си към доставчика при изготвяне на програмата. Поради това срокът за изготвяне, който доставчикът предвижда, е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на попълване на онлайн анкетата и/или заплащане на програмата и може да бъде променян от доставчика след съгласуване с клиента. След изтичането на този срок клиентът получава изготвената програма на посочения от него имейл адрес. Ако датата на получаване на програмата се падне почивен ден или национален празник, програмата ще бъде изпратена на клиента в първия следващ работен ден.
 11. В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговеца, посредством формата за контакт към Интернет сайта на www.mypt.bg. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 10 (десет) работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 15 (петнадесет) работни дни.
 12. Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната алинея.
 13. Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Търговецът полага грижа информацията в Интернет сайта www.mypt.bg да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 2. Търговецът не гарантира, че достъпът до Интернет сайта www.mypt.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола му. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.
 3. Авторските права върху съдържанието на Интернет сайта www.mypt.bg принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.
 4. Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.